Szał–time

Monolog satyryczny inspirowany aktu­alną sytu­acją społeczną.

Stanowi gorzki komen­tarz do współczes­ności. Ukazuje syl­wetkę młodej, atrak­cyjnej kobi­ety tar­ganej sercowymi dylematami, jed­nocześnie nie pod­da­jącej się prze­ci­wnoś­ciom losu i stąpającej twardo po ziemi. Jed­nak pewnego dnia coś w niej pęka… i wszys­tkie jej ukryte myśli wydostają się na powierzchnię. Wtedy następuje… Szał Time!

14 paźdżernika 2017, godz. 18.00

 
 

Bilety online

#komedi #aktualna #kobieta #onewomanshow

Reżyseria i dramaturgia: Darek Szymor
Obsada: Aleksandra Kowalczykz

Spektakl Teatru Nowe Przestrzenie